Ogłoszenia

 ZEBRANIE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się:

główny budynek przedszkola przy ul. Królowej Jadwigi 17 – 5 września (środa) o godz. 16:30
oddziały zlokalizowane w PSP 3 – 5 września (środa) o godz. 17:00
oddziały zlokalizowane w budynku przy ul. Sobieskiego 12 – 6 września (czwartek) o godz. 16:30

Ze względu na ważność poruszanych spraw, prosimy o obecność i przypominamy, że dzieci nie biorą udziału w zebraniach.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Przedszkola Publicznego Nr 8

 

 

Instrukcja aktywacji karty dla rodziców

Proszę wejśc na stronę http://oswiatawradomiu.pl/Strony/default.aspx

Następnie otworzyć zakładkę FAQ i otworzyć podstrony z pytaniami

 1. Jak uzyskać dostęp do systemu?
 2. Jak aktywować kartę zbliżeniowo
  – instrukcja dla rodzica?

iprzedszkole

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole
PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 8
im. KRÓLA MACIUSIA I
W RADOMIU

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikacje dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2.  System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą
  Nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
  Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymają w przedszkolu informacje niezbędne do logowania się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą poprzez stronę: www.oswiatawradomiu.pl
 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:
  – bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,
  – możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
  – bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
  – dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
  – możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem    komunikatora,
  – zgłaszanie nieobecności dziecka,
  – wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.
 5. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

§ 2
Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.
 3. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.
 4. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 5. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.

§ 3
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
2. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko  do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja losowa – poważna choroba w rodzinie, wypadek, itp.) zwraca się do wychowawcy grupy o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.

§ 4
Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające dziecko  potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do czasu zamknięcia godzin przedszkola, tj.  do godz. 1700.

§ 5
Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: http://www.oswiatawradomiu.pl
 2. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemna informacja (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmianę.
 3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/ opiekunów prawnych po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2014 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurę i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurę rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A. (kontakt: tel. 58 732 16 00, e-mail: iprzedszkole@progman.pl)
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym kasjer.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Publiczne Nr 8 w Radomiu

Radom, 01.09. 2014 r.